devar torah

Our lives are on loan from God

Dvar Torah Vayikra: The Fundamental Rift

Dvar Torah Ki Sisa: A Divine Peep Show

Dvar Torah Teruma: Location of Communication

Dvar Torah Va’era: Moses’ Contribution

Dvar Torah Vayigash: Leadership Change